הסינכל ץחל

 
(יתימא) חריב המדא תיינק - חריב תומדא [ ךלש תיבה ףדל 2day.co.il תא ךופה ] !םניחב הדרוהל - "ךופה לע ךופה" תנכות   

 
ירלולסל העדוה תחילש

 
2004 לירפאב 20מ לחה השדח רופסמ תינכות תגהנה לע טילחה תרושקתה דרשמ
.הרבח לכל דבלב תחא תמודיק הצקותו הנתשי ךלש רלולסה רפסמ ,יונישה תרגסמב
הקידב תנכות
הפמ דירוהל לכות ,לירפאל 20ב ךלש שדחה רפסמה היהי המ תעדל ידכ


          (הליגר החיש ריחמ)    054-7-88-88-38   :וישכע גייח    !םניחב ילוק ט'צ תכרעמ  2Day-טא'צלט          
SMS - קזב
'גנרואל העדוה חלש
ןופאלפל העדוה חלש
םוקלסל העדוה חלש
            ?ךלש ירלולסהמ ףסכ חיוורהל הצור  http://123.smser.co.il   ןאכל סנכיה  ?ךלש ירלולסהמ ףסכ חיוורהל הצור          
..עמוש - 2DAY לש םורופה ?דיגהל המ ךל שי